Frauduleus (ziekte)verzuim | Zakelijk

Iedere arbeidsrelatie begint met vertrouwen. U gaat ervan uit dat uw werknemer zich naar eer en geweten inzet en in geval van ziekte en ander benodigd verzuim de gemaakte afspraken en interne procedures nakomt. Het kan echter voorkomen dat u signalen krijgt, terecht of onterecht, die u doen twijfelen over of afwezigheid van uw werknemer gerechtvaardigd is. Helaas krijgt iedere ondernemer wel eens te maken met een werknemer die met opzet misbruik maakt van vertrouwen en onterecht ziekteverzuim claimt, tijdens ziekteverzuim activiteiten uitvoert die niet passen bij het ziektebeeld of zich tijdens werktijd ongeoorloofd met privé zaken bezighoudt. In veel van deze gevallen spreekt met over frauduleus verzuim, in geval van illegitieme ziekte ook wel ‘zwart’ verzuim genoemd.

Waarom het belangrijk is om actie te ondernemen
Aan verzuim zitten hoge kosten verbonden. De productiviteit neemt af en de werkzaamheden van de afwezige werknemers dienen in veel gevallen te worden opgevangen door andere werknemers. Deze coördinatie vraagt extra tijd van leidinggevenden en collega’s die taken overnemen ervaren vaak extra druk. Op langere termijn kan dit gevolgen hebben voor medewerkerbetrokkenheid en werksfeer.

Zowel voor (terecht) verzuimende werknemers, als de werknemers die het werk tijdelijk opvangen, is het belangrijk te weten dat u effectief reageert op verzuim. Het laat zien dat u welbevinden serieus neemt en het de aandacht geeft die het verdient, maar ook dat misbruik van de provisies niet wordt geaccepteerd.

Wat BRICK voor u kan betekenen
(Ziekte)verzuim is een lastig onderwerp om bespreekbaar te maken en in veel gevallen heeft u als ondernemer weinig mogelijkheid tot inzicht en controle. Naast het onderzoeken van specifieke gevallen, kan BRICK u helpen met het structureel terugdringen van ziekteverzuim door steekproefsgewijs bezoek (verzuimcontroles) af te leggen bij uw ‘zieke’ medewerkers. Verzuimcontroles door BRICK biedt u een objectieve waarneming dat wordt vastgelegd in een gedegen rapportage. Mocht uit het onderzoek blijken dat de medewerker ongerechtvaardigd afwezig is, dan kunt u hier gelijk adequaat op inspelen en de nodige vervolgstappen nemen.

BRICK kan tevens controles uitvoeren op andere gebieden, bijvoorbeeld wanneer u het vermoeden heeft dat werknemers zich onder werktijd zonder uw goedkeuring bezig houdt met privé zaken, structureel te laat begint of te vroeg eindigt, een verkeerde kilometerregistratie doorgeeft of consequent achterloopt met taken. BRICK kan uw werknemer observeren en op discrete wijze de handelingen van uw medewerker in kaart brengen. U ontvangt van ons een rapport, inclusief advies over eventuele vervolgstappen.

Waar u verder nog aan kunt denken
Een verzuimprotocol legt de rechten en plichten vast van werknemers tijdens verzuim en zorgt dat iedere werknemer vooraf goed op de hoogte is. BRICK kan u helpen met het schrijven, samenstelling of herzien van uw protocol. Neem contact op voor advies of een vrijblijvend gesprek.