Concurrentie en relatie -beding | Zakelijk

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die het een (ex)werknemer verbiedt concurrerende werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van een ander / eigen bedrijf tijdens en/of gedurende een bepaalde periode na afloop van de overeenkomst. Een relatiebeding verbiedt de (ex)werknemer om gedurende een bepaalde periode tijdens of na het einde van het dienstverband werkzaam te zijn voor klanten en/of relaties van de (ex)werkgever. Beide bedingen worden vaak gezien in combinatie met een geheimhoudingsverklaring, die regelt dat bepaalde gevoelige gegevens geheim dienen worden gehouden door uw (ex)werknemer. Wanneer een of meer van deze afspraken niet worden nagekomen door uw (ex)werknemer, spreekt men over schending.

Waarom het belangrijk is om actie te ondernemen
Het ongewenst delen of gebruiken van kennis of (vertrouwelijke) informatie door (ex)werknemers bij/met uw concurrentie of (zaken)relaties, kan uw positie in de markt negatief beïnvloeden. Tevens kan het u, uw organisatie of uw klanten/cliënten imagoschade aanbrengen.

Wat BRICK Bedrijfsrecherche voor u betekenen
Heeft u het vermoeden dat een (voormalig) medewerker zich niet aan de gemaakte afspraken houdt? Door middel van administratief en/of digitaal onderzoek, gesprekken met leveranciers, klanten, medewerkers en/of verdachten, observaties en/of pseudo aankopen (proefaankopen), kan BRICK de zaak en mogelijke schending voor u in kaart brengen. De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage waarmee u een eventuele rechtszaak kunt ondersteunen.

Waar u verder nog aan kunt denken
Het heeft natuurlijk uw voorkeur om mogelijke risico’s voorafgaand aan een samenwerking zo goed mogelijk af te dichten. BRICK kan u ondersteunen bij het opstellen van een concurrentie-, relatie- en/of geheimhoudingsbeding en het vastleggen van nevenactiviteiten. Zo heeft u inzicht en controle en zijn de beperkingen voor uw (toekomstige) werknemer vanaf het eerste moment duidelijk. BRICK kan u tevens helpen met het screenen van uw personeel of zakelijke relaties.